Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke

Therapeutisch Centrum De Berekuyl / de Berekuyl academy (KvK 08109333 met Vestigingsnr. 000008678189) is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens van de Berekuyl academy:

de Berekuyl academy
Reigershofweg 5
3849 RT Hierden
Tel: 0341-453177
academy@deberekuyl.nl 

Functionaris voor de gegevensbescherming (hierna verder te noemen als FG)

Dhr. Christian Schuleman
Tel: 0341-453177

Privacyverklaring de Berekuyl academy

De Berekuyl academy met VUB (Vrije Universiteit Brussel) Chair The Berekuyl Academy respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert de Berekuyl academy je over de wijze waarop De Berekuyl academy met uw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn.
De Berekuyl academy is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan de Berekuyl academy verbonden, studenten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG.
De FG van de Berekuyl academy is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door de Berekuyl academy in overeenstemming is met de privacywetgeving Wbp en AVG.

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door de Berekuyl academy worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma vooropleiding;
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens;
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers en van de student alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker;
 • Verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie,
 • Afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties,
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening,
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.,
 • Werving en selectie,
 • Samenstellen gebruikersstatistieken,
 • Beveiliging en verbetering van onze websites,
 • Voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de FG van de Berekuyl academy, via het mailadres:  academy@deberekuyl.nl.

De rechten van betrokkenen zijn:
a. Recht op inzage: U kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij voor u verwerken en beheren.
b. Recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie, waarbij de Berekuyl academy wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) van je woonplaats.
c. Recht om ‘vergeten te worden’: je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van de Berekuyl academy. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
d. Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan de Berekuyl academy gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de Berekuyl academy optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de Berekuyl academy daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.
De Berekuyl academy draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
De Berekuyl academy draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken

Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van de Berekuyl academy voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden hebt, vragen wij u dit direct te melden bij aanwezig personeel of via het algemene nummer van de betreffende locatie van de Berekuyl academy.
De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Cameratoezicht

De Berekuyl academy beschermt uw veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera’s worden automatisch vernietigd na een maand.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De Berekuyl academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van studenten en medewerkers worden bewaard conform de bewaartermijnen van de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH) en de, daarop gebaseerde, instructie bewaartermijnen de Berekuyl academy.

Bewustwording

De Berekuyl academy werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en studenten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig worden er interne cursussen ‘privacy & informatiebeveiliging’ gegeven aan medewerkers.

Wijzigingen

De Berekuyl academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Meer informatie over Privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op het de Berekuyl academy / Pointcarré intranet en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

De Berekuyl academy stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Berekuyl academy / VUB of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan de FG via het mailadres: academy@deberekuyl.nl.

Bedankt voor je interesse! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We zien je graag bij ons op de Academy!

Er was een probleem, probeer het nogmaals.

Met het versturen van dit formulier wordt er een link doorgestuurd naar de opgegeven email, het kan zijn dat deze email in uw spam folder belandt.